cykl życia lasu

REGULAMIN

REGULAMIN    ________

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I INNEJ INFRASTRUKTURY NADLEŚNICTWA BABKI

 1. Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez pracowników Nadleśnictwa Babki odbywa się w Centrum Edukacji i Promocji Drewna, Izbie Edukacyjnej na szkółce leśnej Odrzykożuch oraz w terenie na ścieżkach przyrodniczo-leśnych.
 2. Grupy mogą uczestniczyć w zajęciach w ramach jednego lub dwóch bloków: zajęcia w Centrum Edukacji i Promocji Drewna lub w Izbie Edukacyjnej oraz zajęcia w terenie na ścieżkach przyrodniczo-leśnych.
 3. Zajęcia edukacyjne, w zakresie merytorycznym prowadzone są przez pracownika Nadleśnictwa Babki.
 4. Pracownicy prowadzący zajęcia w Centrum Edukacji i Promocji Drewna lub w Izbie Edukacyjnej oraz w terenie podczas zajęć nie sprawują opieki pedagogicznej ani nie odpowiadają za nadzór wychowawczy nad uczestnikami.
 5. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele/opiekunowie, którzy odpowiadają także za dyscyplinę i bezpieczeństwo uczestników zajęć. Nauczyciele/opiekunowie są także aktywnymi uczestnikami zajęć.
 6. Możliwość skorzystania z obiektów edukacyjnych, turystycznych i innej infrastruktury oraz program zajęć jest uzgadniany telefonicznie lub e-mailowo na etapie zgłoszenia grupy z pracownikiem Nadleśnictwa Babki właściwym wg kompetencji, w oparciu o bieżące możliwości organizacyjne i warunki pogodowe.
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji. Rezerwacja zajęć w Centrum Edukacji i Promocji Drewna odbywa się przez stronę internetową www.cyklzycialasu.pl. Rezerwacja zajęć w Izbie Edukacyjnej na szkółce leśnej Odrzykożuch i na ścieżce przyrodniczej możliwe jest pod numerem telefonu: 694-447-488, natomiast na ścieżce przyrodniczej „Łękno”, pod numerem telefonu: 696-448-150.
 8. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Nadleśnictwo Babki o rezygnacji z rezerwacji.
 9. Wprowadzenie Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki zakazu wstępu do lasu automatycznie odwołuje rezerwację, o czym Nadleśnictwo Babki niezwłocznie powiadamia jednostkę zgłaszającą lub zainteresowaną placówkę.
 10. Przedstawiciel Nadleśnictwa Babki ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku nagannego zachowania grupy, niezgodnego ze zgłoszeniem stanu osobowego opiekunów lub liczby podopiecznych. W takim przypadku Nadleśnictwo Babki nie bierze odpowiedzialności za koszty poniesione przez jednostkę zgłaszającą.
 11. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać ograniczone tylko do zajęć kameralnych.
 12. Jednostka zgłaszająca jest zobowiązana do powiadomienia uczestników i ich rodziców/opiekunów o naturalnych zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, w szczególności:
 • o możliwości ukąszenia przez owady, kleszcze czy żmije, kontaktu z roślinami parzącymi, trującymi itp.;
 • o zagrożeniu z tytułu poruszania się na terenach leśnych (zagrożenie ze strony spadających gałęzi, możliwość potknięć czy poślizgnięć na nierównościach terenu itp.);
 • o zagrożeniach z tytułu samowolnego oddalenia się od grupy w terenie leśnym (możliwość zabłądzenia);
 • o zagrożeniach z tytułu maszyn w ruchu (pojazdy transportowe).
 1. Jednostka zgłaszająca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o których mowa w pkt. 12.
 2. Nauczyciel/opiekun zobowiązany jest posiadać przy sobie podręczną apteczkę wyposażoną w środki pierwszej pomocy.

Za szkody w infrastrukturze lub obiektach Nadleśnictwa Babki lub w terenie wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiada materialnie nauczyciel/opiekun grupy lub — w przypadku osób dorosłych — sami uczestnicy.

 1. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 2. Uczestnikom zajęć zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych.
 3. Nauczyciele/opiekunowie odpowiadają za: 

a) strój uczestników dostosowany do warunków w jakich prowadzone będą zajęcia, zwłaszcza dotyczy to zajęć terenowych;

b) zachowanie uczestników zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, w tym:

 • przestrzeganie zakazu spożywania posiłków podczas zajęć dydaktycznych,
 • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
 • przestrzeganie zakazu samowolnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania pomocy dydaktycznych, obiektów edukacyjnych oraz infrastruktury rekreacyjno-turystycznej znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Babki,
 • przestrzeganie zakazu niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania obiektów edukacji terenowej,
 • przestrzeganie zakazu rozpalania ognisk bez wiedzy prowadzącego zajęcia,
 • przestrzeganie zakazu hałasowania i używania urządzeń powodujących nadmierny hałas,
 • przestrzeganie zakazu śmiecenia i zanieczyszczania terenu, na którym odbywają się zajęcia;

c) poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem zajęć o osobach uczulonych, chorych lub nie w pełni sprawnych;

d) przestrzeganie przez uczestników wskazówek i poleceń prowadzącego zajęcia.

 1. Nadleśnictwo Babki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia środka transportu uczestników zajęć w terenie leśnym.
 2. Opiekun grupy jest zobowiązany do zgłoszenia pracownikowi Nadleśnictwa Babki przed wyjazdem grupy z Nadleśnictwa Babki wszelkich zaistniałych podczas zajęć zdarzeń.
 3. Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Nadleśnictwo Babki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w tym zakresie.
 4. Korzystanie z obiektów edukacyjnych, turystycznych oraz innej infrastruktury zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Babki jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

                                                                                             

drewno   ________

drewno

Drewno jest produktem niezwykle cennym, zarówno pod względem ekologicznym, jak i gospodarczym. Jest surowcem w pełni odnawialnym i to w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Chętnie korzystamy z jego walorów i dbamy o przyszłe pokolenia, aby też mogły korzystać z jego właściwości.

dowiedz się więcej
Copyright © 2022 akedo created by akedo